0-7727-8835

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 งานสมโภชพระพุทธรูป “พระประธานอุโบสถกลางน้ำ”

พิธีสวดพระพุทธมนต์และเบิกเนตรพระประธานอุโบสถกลางน้ำ(เกาะผี)หาดนางกำ โดยมีผศ.ดร.สุวลักษณ์ วิสุนทร ผช.อธิการบดี ฝ่มยบริหารและอาคารสถานที่ ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ รองผอ.วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี และบุคลากรร