0-7727-8835

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 18 (1/2557)

วันที่ 30 มกราคม 2558 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมทางไกล ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี