0-7727-8835
 
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะประชาชนตำบลมะขามเตี้ย ประจำปี 2567

โครงการ Smart Lab Camp IX

โครงการค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ScIT Smart Lab)

โครงการสัมมนาชาวสวนปาล์มน้ำมันยั่งยืน (Smallholders Dialogue)

โึครงการ SCIT Smart LAB VIII

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคเกษตร สำหรับสวนปาล์มน้ำมัน

ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมการพัฒนา T-VER ภาคเกษตรเพื่อพี่น้องชาวสวนปาล์มน้ำมัน

โครงการสานพลังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รณรงค์และจัดการความรู้ลดปัจจัยเสี่ยงในมหาวิทยาลัยและชุมชน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น.

โครงการสานพลังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รณรงค์และจัดการความรู้ลดปัจจัยเสี่ยงในมหาวิทยาลัยและชุมชน"

วันที่ 30 ต.ค.66 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

โครงการ Trick and Tactic การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด กลุ่มจังหวัด และแหล่งงบประมาณจากภาครัฐอื่น

ศูนย์บริการวิชาการจัดโครงการ Trick and Tactic การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด กลุ่มจังหวัด และแหล่งงบประมาณจากภาครัฐอื่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ขับเคลื่อนองค์กร ตามแนวคิด ESG สังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล

จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ขับเคลื่อนองค์กร ตามแนวคิด ESG สังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล

จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566

โครงการสัมมนา หลักสูตร การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวความคิด ESG

ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 จังหวัดกระบี่